e Curiosity Rover heeft monsters van Gale Crater verzameld die complex organisch materiaal bevatten NASA / JPL-Caltech / MSSS

e Curiosity Rover heeft monsters van Gale Crater verzameld die complex organisch materiaal bevatten
NASA / JPL-Caltech / MSSS