Den Haag (NL) – Het ministerie van Economische Zaken heeft 68 miljoen euro uitgetrokken voor 93 klimaatvriendelijke projecten. Die moeten op lange termijn de Nederlandse CO2-uitstoot met drie miljoen ton per jaar verminderen.


Het afgelopen jaar konden bedrijven voorstellen indienen voor projecten die minimaal duizend ton CO2-reductie per jaar opleveren. De organisatie daarvan lag in handen van het Projectbureau CO2-reductieplan, waarin Novem en Senter samenwerken.
Uiteindelijk krijgen 93 projecten subsidie. Ruim negentien miljoen euro gaat naar 48 windenergieprojecten, die samen een vermogen van 440 megawatt moeten opwekken. Dat is circa dertig procent van de overheidsdoelstelling voor 2010. De meeste CO2-reductie komt voort uit biomassaprojecten, waarvoor 26 miljoen euro is uitgetrokken. Vier daarvan leveren het leeuwendeel, doordat biomassa wordt meegestookt in kolencentrales. Nieuwkomer bij de gesubsidieerde projecten zijn de vergistingsprojecten. Blijkbaar zijn die nu technisch zover ontwikkeld dat de kosten opwegen tegen de baten op milieugebied. Bij elkaar dragen de projecten in belangrijke mate mee aan de Nederlandse klimaatdoelstelling.

Erick Vermeulen