Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en webshopvoorwaarden voor de websites van Veen Media B.V.

A: ALGEMEEN

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene leverings- en webshopvoorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn opgesteld door Veen Media B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Oostenburgervoorstraat 166 te (1018 MR) Amsterdam. Veen Media B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 74737511, BTW nummer: NL860009658B01.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen VEEN MEDIA B.V. en natuurlijke personen (‘Klant’ of ‘Abonnee’) gesloten overeenkomsten (‘Overeenkomst’) bestaande uit onder andere een abonnementsovereenkomst (‘Abonnement’) met betrekking tot de door VEEN MEDIA B.V. uitgegeven (online) magazines (‘Tijdschriften) dan wel een overeenkomst met betrekking tot een (online) aankoop van een product (welkomstgeschenken etc.) (‘Product’). Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door VEEN MEDIA B.V. aan Klant verstrekte aanbiedingen en offertes en door Klant bij VEEN MEDIA B.V. geplaatste (online) bestellingen.

1.3 Door het afsluiten van een Overeenkomst met betrekking tot een Abonnement of (online) bestelling van een Product, gaat Klant akkoord met deze Voorwaarden. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts in schriftelijke vorm worden afgeweken, met uitzondering van het bepaalde in artikel 1.4.

1.4 VEEN MEDIA B.V. heeft het recht om deze Voorwaarden en aanbiedingen tussentijds te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatiecorrectie/indexatie. De gewijzigde Voorwaarden worden gepubliceerd op de websites van VEEN MEDIA B.V. en zullen 30 dagen na publicatie in werking treden.

1.5 Indien Klant jonger is dan 16 jaar dan wordt deze geacht toestemming te hebben van een voogd/ouder.

1.6 Bij tegenstrijdigheid tussen het Algemene deel (A) van deze voorwaarden en de inhoud van de onderdelen B-C, prevaleert de inhoud van de onderdelen B-C.

ARTIKEL 2: AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT
2.1 VEEN MEDIA B.V. is slechts aansprakelijk voor door Klant geleden schade indien deze schade aan VEEN MEDIA B.V. is toe rekenen of indien deze schade als gevolg van een wettelijke bepaling voor risico van VEEN MEDIA B.V. komt. VEEN MEDIA B.V. is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het gebruik door Klant van enig door VEEN MEDIA B.V. geleverd Product of Abonnement, tenzij VEEN MEDIA B.V. aansprakelijk is conform het bepaalde inzake product-aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek dan wel indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van VEEN MEDIA B.V..

2.2 VEEN MEDIA B.V. is niet aansprakelijk voor schade die later dan zes (6) maanden na levering van het Product is ontstaan dan wel voor schade die niet binnen 14 dagen na het ontstaan aan VEEN MEDIA B.V. schriftelijk is gemeld. Indien de schade later is ontstaan zal VEEN MEDIA B.V. op verzoek van Klant informeren over het eventueel verhalen van de schade op de leverancier van het Product.

2.3 Indien in rechte wordt vastgesteld dat VEEN MEDIA B.V. aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade, dan is deze beperkt tot de daadwerkelijk door Klant geleden, en door de verzekering van VEEN MEDIA B.V. uitbetaalde directe schade. Indien geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van VEEN MEDIA B.V. beperkt tot maximaal viermaal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende levering of bestelling aan Klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 10.000 (tienduizend Euro). VEEN MEDIA B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van een overeengekomen leveringstermijn dan wel voor indirecte, gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van derden.

2.4 Alle (redactionele) informatie, op de Websites en in de (online) Tijdschriften is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Evenwel kunnen VEEN MEDIA B.V. en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. VEEN MEDIA B.V. en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie.

2.5 VEEN MEDIA B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van VEEN MEDIA B.V. gelegen omstandigheden waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, ziekte van personeel van VEEN MEDIA B.V., tekortschieten van door VEEN MEDIA B.V. ingeschakelde toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid, productieverbod, slecht weer, brand en explosie.

2.6 De Voorwaarden, genoemde abonnementsprijzen en Overeenkomst die door de Klant met VEEN MEDIA B.V. wordt aangegaan, zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten.

ARTIKEL 3: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
3.1 De intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, naburige rechten, op alle door VEEN MEDIA B.V. uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berusten bij VEEN MEDIA B.V. en/of haar licentiegevers. Niets uit die publicaties in Tijdschriften, Websites of anderszins door VEEN MEDIA B.V. openbaargemaakt mag door of met medewerking van Klant worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van VEEN MEDIA B.V..

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN
4.1 Alle door VEEN MEDIA B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden op basis van beschikbaarheid.

4.2 De aanvaarding van een (online)bestelling (‘Bestelling’) door VEEN MEDIA B.V. geschiedt schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) of doordat VEEN MEDIA B.V. met uitvoering van een Bestelling begint. Door Klant aan VEEN MEDIA B.V. verstrekte Bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een Overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door VEEN MEDIA B.V. van deze Bestelling.

4.3 Een Bestelling kan op ieder moment zowel telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden afgesloten. VEEN MEDIA B.V. is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een Bestelling te weigeren. Ook na aanvaarding van een Bestelling is VEEN MEDIA B.V. gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren. In een dergelijk geval is VEEN MEDIA B.V. niet gehouden tot meer dan de restitutie van de eventueel door Klant al vooruitbetaalde bedragen.

4.4 Wijzigingen in een Bestelling moeten door Klant tijdig en schriftelijk aan VEEN MEDIA B.V. worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door VEEN MEDIA B.V. uitdrukkelijk worden aanvaard.

4.5 VEEN MEDIA B.V. heeft het recht indien dit nodig of wenselijk is, Bestellingen geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden.

4.6 De door VEEN MEDIA B.V. gehanteerde levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient VEEN MEDIA B.V. schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim komt.

ARTIKEL 5: VRAGEN, KLACHTEN EN ADRESWIJZIGING
5.1 Vragen met betrekking tot het Abonnement, facturen in verband met een Bestelling of een Overeenkomst dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur aan VEEN MEDIA B.V. ter attentie van de Afdeling Klantenservice te worden gericht. Deze afdeling is telefonisch te bereiken op 085 6202606 of per e-mail via klantenservice@newscientist.nl.

5.2 Klachten van welke aard dan ook, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 8 dagen na het ontstaan daarvan of de ontvangst van de factuur te worden gemeld aan VEEN MEDIA B.V. via de in artikel 5.1 genoemde mogelijkheden. VEEN MEDIA B.V. neemt klachten in behandeling en zal na twee weken hierop schriftelijk reageren.

5.3 Klachten, onder andere met betrekking tot de bezorging van het betreffende Tijdschrift geven Klant niet het recht de betaling van facturen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

5.4 Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de Abonnee/Klant zowel de oude als de nieuwe gegevens tenminste 14 dagen voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan VEEN MEDIA B.V. door te geven.

ARTIKEL 6: OVERDRACHT
6.1 VEEN MEDIA B.V. mag uit deze Voorwaarden of de met Klant gesloten Overeenkomst voortvloeiende recht en verplichtingen aan een onderneming binnen haar eigen concern en aan derden overdragen in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van VEEN MEDIA B.V. of in het kader van de overdracht van een titel, website, een product of een dienst van VEEN MEDIA B.V. overdragen, met dien verstande dat deze onderneming de Overeenkomst gesloten tussen VEEN MEDIA B.V. en Klant naleeft. VEEN MEDIA B.V. zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht. Klant kan haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met VEEN MEDIA B.V. niet aan een derde overdragen, tenzij VEEN MEDIA B.V. daartoe schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.

ARTIKEL 7: PRIVACY
7.1 VEEN MEDIA B.V. respecteert de privacy van haar Klanten. Persoonlijke gegevens van Klanten worden door VEEN MEDIA B.V. dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. VEEN MEDIA B.V. houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Telecommunicatiewet en andere toepasselijke privacy-gerelateerde wet- en regelgeving.

7.2 Voor meer informatie over hoe VEEN MEDIA B.V. omgaat met persoonsgegevens zie https://www.newscientist.nl/contact/privacy-en-cookiebeleid/.

ARTIKEL 8: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
8.1 Op deze Voorwaarden en op de tussen Klant en VEEN MEDIA B.V. gesloten Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot de Voorwaarden en de Overeenkomst, worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam, met uitzondering van de geschillen die onder de competentie van de Kantonrechter vallen.

B: SPECIFIEKE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN

Op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van VEEN MEDIA B.V. met betrekking tot een (online) Bestelling van een Abonnement op een door VEEN MEDIA B.V. uitgegeven (online) Tijdschrift, zijn naast de algemene bepalingen (zie onder A.) de onderhavige voorwaarden abonnementen van toepassing.

ARTIKEL 9: AANGAAN ABONNEMENT EN WELKOMSTGESCHENK
9.1 Een Abonnement kan door Abonnee op ieder moment telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden aangegaan. De totstandkoming van een Abonnement wordt door VEEN MEDIA B.V. schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) bevestigd. De bevestiging bevat onder andere het abonnementstype, de ingangs- en einddatum van het Abonnement en de contactgegevens van de klantenservice van VEEN MEDIA B.V..

9.2 VEEN MEDIA B.V. heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een verzoek van een Klant tot het aangaan van een Abonnement niet te accepteren. Indien een aanvraag niet wordt geaccepteerd zal VEEN MEDIA B.V. dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag schriftelijk aan Abonnee meedelen.

9.3 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe Abonnee gedurende de periode van 6 maanden geen Abonnement heeft gehad op het Tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is of bij vermoeden van misbruik (waaronder ook valt overmatig aangaan van Abonnementen), vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk en heeft VEEN MEDIA B.V. het recht het welkomstgeschenk c.q. de korting terug te vorderen.

9.4 Aanbiedingen met een welkomstgeschenk gelden alleen zolang de actie geldt of zolang de voorraad strekt.

9.5 In het onverhoopte geval dat een specifiek welkomstgeschenk niet meer op voorraad is dan zal VEEN MEDIA B.V. een alternatief daarvan bieden in de vorm van een vervangend welkomstgeschenk dan wel een korting op het abonnementstarief, een en ander ter keuze van Abonnee. Indien een vervangend welkomstgeschenk aangeboden wordt en indien voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt Abonnee het verschil terug. Als het vervangend welkomstgeschenk een hogere bijbetaling kent dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij Abonnee in rekening gebracht. Als Abonnee het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft Abonnee tot een jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen.

9.6 VEEN MEDIA B.V. doet haar uiterste best om het welkomstgeschenk binnen 6 weken na ontvangst van het abonnementsgeld aan Abonnee te verzenden. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk is, zal VEEN MEDIA B.V. Abonnee daarvan op de hoogte stellen.

9.7 Eventuele gebreken of schade aan het welkomstgeschenk dienen door Abonnee binnen twee weken na ontvangst aan VEEN MEDIA B.V. te worden gemeld via 085 6202606 dan wel per e-mail klantenservice@newscientist.nl. VEEN MEDIA B.V. is bevoegd om klachten die na deze termijn ontvangen worden niet in behandeling te nemen.

ARTIKEL 10: LOOPTIJD EN OPZEGGING VAN HET ABONNEMENT
10.1 Een Abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode of voor een bepaald aantal edities. Een Abonnement wordt daarna – behoudens opzegging als in dit artikel geregeld– automatisch verlengd, tenzij anders vermeld in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het Abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de Abonnee uiterlijk een (1) maand voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn VEEN MEDIA B.V. over deze opzegging moet berichten. Dit kan telefonisch op 085 6202606, per post aan het adres van VEEN MEDIA B.V. dan wel per e-mail aan klantenservice@newscientist.nl geschieden. Informatie over de looptijd van het Abonnement kan opgevraagd worden bij de Klantenservice van VEEN MEDIA B.V. die te bereiken is op voornoemd telefoonnummer en e-mailadres.

10.2 Bij automatische verlenging wordt het Abonnement omgezet in een Abonnement voor onbepaalde tijd, tenzij daartoe andere afspraken zijn gemaakt. Opzegging van het Abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand tenzij de betreffende titel 11 maal of minder per jaar verschijnt, dan dient Abonnee een opzegtermijn van drie maanden in acht te nemen. Opzegging dient te geschieden op de wijzen als in artikel 10.1 genoemd.

10.3 Indien een Abonnement wordt aangegaan voor bepaalde duur van meer dan 12 maanden en Abonnee ontvangt vanwege de overeengekomen duur van meer dan 12 maanden bij afsluiting een welkomstgeschenk, dan kan VEEN MEDIA B.V. een voortijdige opzegging van het Abonnement weigeren.

10.4 Een zgn. cadeau Abonnement ten behoeve van een derde, wordt voor bepaalde tijd aangegaan en wordt niet automatisch verlengd.

10.5 In het onverhoopt geval van het overlijden van een Abonnee, eindigt het Abonnement op het tijdstip waarop het overlijden van deze persoon aan VEEN MEDIA B.V. wordt medegedeeld. In dat geval kan restitutie van een deel van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode plaatsvinden, mits het een bedrag van meer dan € 10,00 (tien euro) betreft.

ARTIKEL 11: TARIEVEN, PRIJSWIJZIGING EN BETALING
11.1 De door VEEN MEDIA B.V. gehanteerde tarieven en prijzen gelden uitsluitend voor Abonnementen in Nederland en België en zijn inclusief verzendkosten en B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

11.2 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan een bepaalde met de Abonnee overeengekomen periode te geschieden op een manier die Abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het Abonnement (bijv. automatische incasso of Paypal. De betalingstermijnen en de abonnementsprijzen die bij verlenging van het Abonnement gelden zijn terug te vinden in het colofon of de servicepagina van het Tijdschrift en worden middels een digitaal betaalverzoek of per factuur in rekening gebracht tenzij er een automatische incasso is overeengekomen.

11.3 Betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen. VEEN MEDIA B.V. heeft het recht vooruitbetaling, contante betaling en/of zekerheid voor betaling van abonnee te verlangen. VEEN MEDIA B.V. is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op grond van een Overeenkomst op te schorten in het geval klant niet volledig en/of tijdig aan haar (betalings)verplichtingen voldoet. Nadelige gevolgen van opschorten komen voor rekening en risico van abonnee. Alle betalingen door abonnee aan VEEN MEDIA B.V. worden allereerst in mindering gebracht op de oudste nog openstaande factuur van abonnee. Bij niet tijdige betaling is abonnee, na hiervoor deugdelijk in gebreke te zijn gesteld, een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan te berekenen vanaf de vervaldatum van de factuur. Naast de hiervoor bedoelde rente maakt VEEN MEDIA B.V. ook aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

11.4 Bij beëindiging van het Abonnement na het eerste abonnementstermijn, heeft de Abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten Abonnement en het reeds betaalde bedrag.

11.5 VEEN MEDIA B.V. behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het Abonnement te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie, verhoging van de grondstofprijzen of andere onvoorziene prijsstijgingen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende Tijdschrift gepubliceerd. Indien de wijziging een verhoging betreft en deze verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na aanvang van het betreffende Abonnement, heeft Abonnee het recht het Abonnement te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand en op de wijze als genoemd in artikel 10.1 van deze Voorwaarden.

11.6 Het storneren van een door VEEN MEDIA B.V. (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.

ARTIKEL 12: BEZORGING
12.1 Vanaf de overeengekomen datum van eerste bezorging van het Abonnement, zal VEEN MEDIA B.V. zich inspannen voor een tijdige bezorging hiervan gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

12.2 VEEN MEDIA B.V. is gemachtigd de bezorging van het overeengekomen Abonnement te staken indien tijdige betaling uitblijft.

12.3 Abonnee dient klachten over de bezorging zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen te melden aan VEEN MEDIA B.V. ter attentie van de afdeling Klantenservice (zie artikel 10.1). VEEN MEDIA B.V. zal zich er vervolgens voor inspannen de betreffende editie van het Tijdschrift zo spoedig mogelijk te bezorgen. Aan deze bezorging zijn geen extra kosten verbonden. Klachten met betrekking tot de bezorging geven Abonnee niet het recht de betaling van het abonnementsgeld geheel of gedeeltelijk niet te voldoen of op te schorten.

12.4 VEEN MEDIA B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het niet-tijdig bezorgen.

12.5 Abonnee dient wijzigingen in het bezorgings- dan wel factuuradres, tijdig, te weten uiterlijk vier weken van tevoren, aan VEEN MEDIA B.V. te verstrekken. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van Abonnee dienen zo spoedig mogelijk aan VEEN MEDIA B.V. gemeld te worden.

ARTIKEL 13: STAKEN EN WIJZIGING INHOUD EN LAY-OUT VAN HET TIJDSCHRIFT
13.1 VEEN MEDIA B.V. is te allen tijde gerechtigd de omvang, het aantal edities, inhoud, verschijningsvorm, -moment en/of frequentie en lay-out van haar Tijdschriften naar eigen inzicht te wijzigen, waarbij VEEN MEDIA B.V. ervoor zal zorgen dat het betreffende Tijdschrift ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding blijft staan tot het abonnementstarief.

13.2 In geval van een staking van een Tijdschrift zonder vervanging, vindt restitutie plaats van het reeds betaalde Abonnementsgeld over de resterende betaalperiode vanaf de stakingsdatum van het Tijdschrift. In het geval van vervanging van een Tijdschrift door een andere uitgave of een wijziging van het Tijdschrift waardoor de Uitgave wezenlijk afwijkt van de onder het Abonnement door VEEN MEDIA B.V. toegezegde prestatie, heeft de Abonnee het recht om het Abonnement binnen vier (4) weken na aankondiging van de vervanging, dan wel binnen vier (4) weken na de ontvangst van het eerste vervangende of aangepaste Tijdschrift, afhankelijk van welk moment eerder is, te ontbinden door een schriftelijke mededeling.

C- SPECIFIEKE WEBSHOPVOORWAARDEN

Deze bepalingen (hierna: ‘Webshopvoorwaarden’) zijn in aanvulling op de bepalingen genoemd onder A. en eventueel B. van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Klant/Abonnee en VEEN MEDIA B.V. dan wel Bestelling van Klant/Abonnee waarbij door VEEN MEDIA B.V. via een door haar geëxploiteerde webshop (hierna: ‘Webshop’) Abonnementen, (digitale) Producten worden verkocht.

ARTIKEL 14: GARANTIE
14.1 VEEN MEDIA B.V. staat ervoor in dat de bestelde Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

14.2 De afbeeldingen van de online aangeboden Producten worden zo nauwgezet mogelijk door VEEN MEDIA B.V. in beeld gebracht. VEEN MEDIA B.V. kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van deze Producten te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren Producten.

ARTIKEL 15: BETALING EN FACTURERING
15.1 Voor Producten anders dan online afgesloten Abonnementen (zie artikel 11), dient betaling te geschieden op een manier die Klant heeft geaccepteerd bij het aangaan van de (online) Overeenkomst (bijv. automatische incasso of Paypal).

15.2 De door VEEN MEDIA B.V. gehanteerde tarieven en prijzen zijn exclusief verzendkosten en B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. VEEN MEDIA B.V. behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd en gelden niet voor een reeds geplaatste Bestelling.

ARTIKEL 16: LEVERING EN UITVOERING
16.1 VEEN MEDIA B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de Bestellingen. Bij de levering van de Bestellingen maakt VEEN MEDIA B.V. gebruik van zorgvuldig door haar geselecteerde logistieke dienstverlener(s). Zij zullen de Bestelling verzenden aan het door Klant aan VEEN MEDIA B.V. opgegeven adres.

16.2 Het risico van beschadiging en/of vermissing van bestelde Producten berust bij VEEN MEDIA B.V. tot het moment van bezorging aan Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

16.3 VEEN MEDIA B.V. zal de geaccepteerde Bestelling uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij anders is overeengekomen. Indien de bezorging onverhoopt vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Klant hiervan uiterlijk 15 dagen nadat de Bestelling is geplaatst bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zal VEEN MEDIA B.V. het bedrag dat Klant betaald heeft zo spoedig als mogelijk terugbetalen.

ARTIKEL 17: BEDENKTIJD EN HERROEPING
17.1 Klant kan een Overeenkomst met betrekking tot de online aankoop van een Product of Abonnement gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het betreffende Product door Klant of
a. indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld, de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste Product heeft ontvangen;
b. indien de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. voor een Overeenkomst betreffende regelmatige levering van Producten, zoals een Abonnement gedurende een bepaalde periode, de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste levering van het Product heeft ontvangen; bij online Abonnementen op digitale uitgaven, op het moment van de totstandkoming van het Abonnement.

17.2 Klant heeft de plicht om tijdens de bedenktijd als genoemd in artikel 17.1 zorgvuldig om te gaan met het Product, de verpakking, labels en codering. Klant zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Product wenst te behouden. Indien Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan VEEN MEDIA B.V. retourneren, overeenkomstig de door VEEN MEDIA B.V. verstrekte instructies.

17.3 Indien Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt Klant dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van het modelformulier voor herroeping (Download het formulier) of op een andere ondubbelzinnige manier aan VEEN MEDIA B.V.

17.4 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 17.3 bedoelde melding, stuurt Klant het online gekochte Product terug naar VEEN MEDIA B.V. of overhandigt hij dit aan (een bevoegd vertegenwoordiger van) VEEN MEDIA B.V.. Het Product dient te worden teruggestuurd met alle geleverde toebehoren, als het redelijkerwijs mogelijk is in originele staat en verpakking, en conform de door VEEN MEDIA B.V. eventueel verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Klant. Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen indien hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

17.5 Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel, zijn de kosten van retournering voor rekening van Klant.

17.6 VEEN MEDIA B.V. zal uiterlijk binnen 14 dagen het online bestelde Product retour is ontvangen, binnen de wettelijke termijn als genoemd in dit artikel, overgaan tot het terugstorten van het aankoopbedrag plus de verzendkosten. Het bedrag wordt teruggestort op de rekening waarvan Klant de aankoop heeft betaald. Indien Klant een deel van de Bestelling niet retourneert, zullen geen verzendkosten worden vergoed.

17.7 Het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel geldt niet voor de levering van Tijdschriften (met uitzondering van Abonnementen) en voorts niet voor Producten:
a. die door VEEN MEDIA B.V. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Klant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop VEEN MEDIA B.V. geen invloed heeft;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Klant de verzegeling heeft verbroken.
h. voor E-books, apps of andere digitale Producten (hierna gezamenlijk: ‘Digitale Producten’).

17.8 VEEN MEDIA B.V. heeft het recht Klant te vragen naar de reden van herroeping. Klant heeft het recht maar niet de plicht deze vraag te beantwoorden.

ARTIKEL 18: KLACHTEN INZAKE AANKOPEN VIA DE VEEN MEDIA B.V. WEBSHOP
18.1 Klachten in verband met via de webshop van VEEN MEDIA B.V. geplaatste Bestellingen, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 8 dagen na het ontstaan daarvan te worden gemeld aan VEEN MEDIA B.V. ter attentie van de afdeling Klantenservice (zie artikel 10.1) te worden gericht. VEEN MEDIA B.V. neemt klachten in behandeling en zal hierop uiterlijk binnen twee weken schriftelijk reageren.

18.2 In het onverhoopte geval dat een geschil omtrent een Bestelling of aankoop via de VEEN MEDIA B.V. Website niet onderling tussen VEEN MEDIA B.V. en Klant wordt opgelost, heeft Klant het recht om een klacht in te dienen via een van de geschillencommissies van de ODR (Online Dispute Resolution). Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend en VEEN MEDIA B.V. dan wel Klant dient daar gevolg aan te geven.

ARTIKEL 19: BESTELDE DIGITALE PRODUCTEN
19.1 De (intellectuele eigendoms)rechten op de door VEEN MEDIA B.V. aangeboden Digitale Producten komen aan VEEN MEDIA B.V. dan wel haar licentiegever toe. Klant verkrijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief en niet overdraagbaar recht het Digitale Product te gebruiken.

19.2 VEEN MEDIA B.V. heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op Digitale Producten rustende (intellectuele eigendoms)rechten. Het is Klant niet toegestaan bij door VEEN MEDIA B.V. of haar licentiegever beveiligde Digitale Producten, de beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Bovendien is het Klant niet toegestaan Digitale Producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel 19.2 beschreven licentie te buiten gaan.