Den Haag (NL) – De website van de Zesde Wereldconferentie over Klimaatverandering in Den Haag is een groot succes. Tienduizenden surfers van over de hele wereld hebben reeds de site bezocht. Het succes van de conferentie zelf valt nog te betwijfelen.


Niet alleen in het Haagse Congrescentrum, maar ook op de website van de wereldklimaatconferentie is het een drukte van belang. De Youth Corner weerspiegelt de parallelle bijeenkomst van 118 jongeren van over de hele wereld. Er is een quiz, en veel informatie over klimaat, milieu en energiegebruik. Het debat verschijnt ook on-line. Videobeelden tonen intussen de huidige spreker in de vergadering.
Na onder meer de klimaatconferenties in Rio de Janeiro (1992) en Kyoto (1997) moet de conferentie in Den Haag duidelijk maken hoe het wereldmilieu er voorstaat en met welke internationale maatregelen de doelstelllingen kunnen worden gehaald. Voorzitter is de Nederlandse milieuminister Jan Pronk. In zijn voorwoord op de website maakt hij duidelijk dat de toekomst van onze kinderen en al het leven op Aarde in het geding is. De geloofwaardigheid van de internationale gemeenschap staat op het spel.
De uitstoot van koolstofdioxide moet fors dalen, zo is in het Japanse Kyoto afgesproken. Factoren die dat tegenwerken zijn de positieve economische ontwikkeling en de groei van de wereldbevolking. Bovendien zijn Derde-Wereldlanden voor wat betreft energiegebruik bezig met een inhaalslag. Wie kan welke bijdrage leveren?
De Franse president Chirac haalde uit naar de Verenigde Staten, waar bij de bevolking het milieu en energiebesparing minder leeft dan in Europa. Frankrijk heeft het weer gemakkelijker dan sommige andere Europese landen, doordat Frankrijk veel energie uit kerncentrales betrekt. Het Centraal Bureau voor Statistiek meldt intussen dat in Nederland vorig jaar de koolstofdioxideuitstoot met één procent is gedaald, terwijl de economie is gegroeid. Het lijkt een trendbreuk, na jarenlange stijging van de koolstofdioxideuitstoot, maar de waarheid is dat naast een warme winter er bovendien een enorme invoer is geweest van elektriciteit uit het buitenland. Andere landen hebben met hun energiecentrales– voor zover die met fossiele brandstoffen werken – voor Nederland CO2 uitgestoten.
Deze week moeten de deelnemers aan de conferentie in Den Haag belangrijke vragen beantwoorden en proberen een gezamenlijk standpunt in te nemen. Welke rol spelen nieuw aangelegde bossen in de berekening van de broeikasgasuitstoot? Moet er meer aandacht komen voor andere broeikasgassen, zoals methaan? Westerse landen en industrieën hebben al veel technieken ingeschakeld om energieverbruik en uitstoot van schadelijke stoffen te beperken, en hebben steeds meer moeite om nog een beetje schoner te worden. De automobielindustrie lijkt op de goede weg met steeds zuinigere auto’s, al volgt de consument in veel gevallen erg traag en let die vaak meer op prestaties en comfort dan op milieu. Milieumoeheid dreigt. Mag een land zijn groeiende broeikasgasuitstoot compenseren met forse investeringen in milieumaatregelen in andere (arme) landen? Misschien dat dit nationale doelstellingen haalbaar maakt, maar of het wereldmilieu daar wel bij vaart?

Erick Vermeulen