De Europese staalindustrie is zich terdege bewust van haar verantwoordelijkheid voor een schoon milieu en een zuinig gebruik van grondstoffen. Dat laatste uit zich alleen al in het hoge percentage recycling: vrijwel al het staal uit 'afgedankte' producten komt terug in de keten.


Toch moet nog zo'n 60% van de 160 miljoen ton staal die (West-)Europa jaarlijks produceert worden gemaakt uit de grondstoffen ijzererts en kolen. Dit proces gaat onvermijdelijk gepaard met de emissie van CO2. De afgelopen jaren heeft de staalindustrie die uitstoot aanzienlijk weten te verminderen, maar nu naderen de bestaande processen in dat opzicht hun fysische grenzen.

Omdat de zorg voor een schoon milieu niet ophoudt aan de grenzen, heeft de Europese staalindustrie de handen ineengeslagen en bij de Europese Commissie een voorstel ingediend voor een ambitieus project waarvan het einddoel is technologieën te ontwikkelen waarmee de uitstoot van CO2 door staalproductie tegen het jaar 2050 met 50% kan verminderen. Dat kan alleen maar door over te gaan op totaal andere productiemethoden.

In dit ULCOS (Ultra-Low CO2 Steelmaking)-project nemen zo'n 45 partners uit heel Europa deel, waaronder alle grote staalbedrijven, maar ook bijvoorbeeld energiebedrijven en onderzoekinstituten.
De eerste fase van het project, die vijf jaar gaat duren en waarmee een bedrag van 40 miljoen Euro is gemoeid, moet zicht opleveren op technieken die en voor wat betreft de schaalgrootte en voor wat betreft duurzaamheid in de breedste zin (milieu, sociaal en economisch) in aanmerking komen. In een volgend stadium moet dan de industrialisatiefase volgen.
Corus RD&T zal in dit project een belangrijke rol spelen. In het verleden is bij het toenmalige Hoogovens al veel onderzoek gedaan naar alternatieve processen om ijzer en staal te maken (met minder milieubelasting), en is een schat van kennis aanwezig. Het moet lukken om een of meer van die processen in de gestelde termijn tot industriële rijpheid te brengen. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat, nu we op Europees niveau de handen ineenslaan, over tien jaar de toekomst van de ijzer- en staalproductie in Europa er heel anders uit zal zien.

Dr ir Peter Jongenburger
Managing Director, Corus RD&T