Brussel/Den Haag (B/NL) – Inmiddels is de klimaattop in Den Haag mislukt. Een duidelijke schuldige is er niet, alhoewel Europa en de VS het duidelijk niet met elkaar eens waren. Een wetenschappelijk rapport van de Europese Unie werpt nieuw licht op het gebruik van bossen om koolstofdioxide op te nemen. Dat vormde stevige munitie voor het broeikasgasdebat afgelopen week.


Volgens het Kyoto-protocol moet de Europese Unie in de periode 2008-2012 de CO2-uitstoot hebben teruggebracht met acht procent ten opzichte van het ijkjaar 1990. Het uiteindelijke doel is dat wereldwijd de concentratie van het broeikasgas constant wordt: menselijke activiteiten mogen niet meer CO2 produceren dan de natuur weer opneemt. Een hulpmiddel bij het halen van de doelstelling is het zorgen dat de natuur meer kan opnemen: leg nieuwe bossen aan. Vers hout in nieuwe bossen zou een heleboel CO2 kunnen vastleggen. Het opnemen van zinkputten voor CO2 in het Kyoto-protocol heeft vele vragen opgeworpen in wetenschappelijke kringen en bij beleidsmakers.
Een nieuw rapport van het onderzoeksinitiatief CARBOEUROPE komt tot de conclusie dat het veel belangrijker is om oude bossen te koesteren dan nieuwe bossen aan te planten. De 'nieuwe' bossen zouden slechts tijdelijk extra CO2 opnemen. Hooguit honderd jaar uitstel, zo meldt het rapport. In die tijd moeten nieuwe technieken worden ontwikkeld die soelaas bieden. Het rapport is gepresenteerd in Den Haag middenin de stevige discussie tussen de Verenigde Staten en Europa over de berekeningen.
Eurocommissaris Philippe Busquin licht toe: “Bij recente discussies over klimaatverandering bleek het dat er wetenschappelijke onduidelijkheid was over de mate waarin bossen kunnen optreden als koolstofzinkput. Daarom zijn de bevindingen van dit nieuwe rapport zo belangrijk, ze ondersteunen de Europese stellingname om de aanplant van nieuwe bossen niet te gebruiken ter compensatie van CO2-emissies.”
Medio 2001 kunnen beleidsmakers weer om de tafel gaan zitten om te kijken naar maatregelen die wereldwijd de uitstoot van CO2 beperken. Of de wetenschap in die korte tijd belangrijke nieuwe argumenten en inzichten kan verwerven, is nog maar de vraag.

Erick Vermeulen