Diemen (NL) – In Nederland kun je maar beter niet in een stedelijke omgeving wonen, als we de Milieubalans 2001 mogen geloven.


De kwaliteit van onze stedelijke leefomgeving staat onder druk. De voornaamste oorzaak daarvan is het verkeer. Ruim een derde van de stadsbevolking in Nederland wordt blootgesteld aan overschrijding van de wettelijke normen voor de concentratie stikstofdioxide (NO2) in de lucht. Bovendien heeft ongeveer driekwart van de stedelingen te maken met geluidsniveaus boven de streefwaarde van 50 decibel. Bij ruim één procent van de woningen wordt zelfs de wettelijke norm van 70 decibel overschreden.
Dit rapporteert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de Milieubalans 2001, die gisteren is gepresenteerd. Het RIVM stelde dit rapport samen met medewerking van circa tien onderzoeksinstituten en adviesbureaus, waaronder het Landbouw Economisch Instituut (LEI), het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV). De Milieubalans gaat dit jaar met name in op de evaluatie van de doelen voor 2000 van het Nationaal Milieubeleidsplan-1 (NMP1), veiligheidsaspecten, milieuknelpunten in steden, de emissies van broeikasgassen en het klimaatbeleid.
Als de huidige groei van verkeer en vervoer voortzet zal tussen nu en 2010 het percentage Nederlanders dat is blootgesteld aan geluidsoverlast (meer dan 50 decibel) met bijna tien procent toenemen. Er is echter ook een scenario mogelijk waarbij dat percentage juist afneemt. Dan moet er wel een verandering optreden in het beleid. Daartoe is onlangs een nieuwe geluidswetgeving van kracht geworden die lokale overheden de mogelijkheid biedt een eigen geluidsbeleid te ontwikkelen. Het gaat dan vooral om ruimtelijk ordeningsbeleid, aanleg van 'stil asfalt', een andere verkeerscirculatie of het plaatsen van meer of betere geluidsschermen (zie N&T juli/augustus 2001).

Nienke Beintema