Voorspellingen die een warmer klimaat koppelen aan overstromingen in kustgebieden, gaan volgens de hoogleraar Cecile Baeteman te kort door de bocht. Zij stelt dat menselijke activiteiten veel meer bijdragen aan de kans op overstromingen dan een wereldwijde zeespiegelstijging.

Het VN-bureau dat klimaatveranderingen onderzoekt, IPCC, doet de afgelopen decennia steeds verdergaande voorspellingen over zeespiegelstijging en overstromingen. Baeteman, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, stelt dat het niet correct is om de afname van ijs aan de poolkappen direct om te rekenen naar een groter volume van de wereldzeeën – en daarmee een zeespiegelstijging. Er bestaat niet zoiets als een ‘globale’ zeespiegel en er zijn allerlei processen die invloed hebben op veranderingen aan de kust.

In gebieden waar in de afgelopen 10.000 jaar mensen geen bescherming tegen de zee hebben opgeworpen, konden kustgebieden dankzij natuurlijke afzetting van sedimenten gelijke tred houden met de stijging van de zeespiegel. Dat geldt nu nog in vele ontwikkelingslanden, waar de kust bij gebrek aan dijken op natuurlijke wijze kan evolueren.

Die lange stiltes in gesprekken, waarom doen we dat?
LEES OOK

Die lange stiltes in gesprekken, waarom doen we dat?

Als we een gesprek voeren, nemen we voortdurend pauzes. Tussen woorden, tussen zinnen vallen geregeld stiltes. Soms wel een p ...

Problemen kunnen ontstaan waar de mens krachtig heeft ingegrepen. Dammen in een rivier zorgen bijvoorbeeld voor kusterosie en het bovenmatig gebruik van grondwater kan zorgen voor een forse bodemdaling. De effecten van dergelijk menselijk handelen blijken vele malen groter, aldus Baeteman, dan de zeespiegelstijging door klimaatopwarming.