Vooral de grote steden in Nederland hebben behoefte aan multifunctionele landbouw om zo hun leefomgeving aantrekkelijker te maken. In dunbevolkte provincies als Drenthe, Overijssel en Zeeland kan multifunctionele landbouw juist de economische productiefunctie versterken.


De mogelijkheden voor multifunctionele landbouw staan vermeldt in een landelijke verkenning uitgevoerd door het DLO-Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk gebied (SC-DLO) en het DLO-Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO). Bij deze vorm van landbouw combineert men de landbouwproductie met de zorg voor een aantrekkelijke leefomgeving en beheer van natuur en landschap.

De dichtbevolkte gemeenten in Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant, Zuid-Limburg en de stadsregio's Nijmegen-Arnhem en Enschede-Hengelo hebben grote behoefte aan een groene leefomgeving voor de eigen inwoners. Multifunctionele landbouw kan hierin voorzien. Deze gemeenten beschikken echter nauwelijks over landbouwgebied. De landbouw die er is, is weinig of niet grondgebonden. De benodigde ruimte voor verbetering van de eigen leefomgeving moet daarom ontstaan door opheffing, omvorming of verplaatsing van agrarische bedrijven.
Gebieden met veel grondgebonden landbouw hebben behoefte aan extra inkomsten uit natuur- en landschapsbeheer en recreatie om zo hun economische productie te versterken. Dit is het geval in de akkerbouw- en weidegebieden van Zeeland en de vier noordelijke Nederlandse provincies.
Het westelijk deel van Nederland heeft vooral behoefte aan ontwikkeling van natuur in het agrarisch gebied. Het oostelijk deel heeft redelijk wat natuur, maar buffers moeten die gaan beschermen tegen de aantasting door vermesting, verzuring, versnippering en verstoring.